Cùi chỏ hơi âm có dừng 80kg (931.84.339) – HAFELE

3,855,500